logo Spoorzone Tilburg Spoorzone Tilburg

Nieuwsin
de
Spoorzone

Ter inzage: besluit Broedplaats

26 juni 2020

In de Spoorzone moet ruimte blijven voor startende ondernemers en horeca. Dat kan in een zogenoemde broedplaats. Een plek in de huidige Spoorzone waar ondernemers mogen experimenteren.

Het college en de gemeenteraad vinden dit belangrijk. Daarom wil de gemeente de panden rondom de binnentuin, de zogenaamde Smederij, behouden. Het college heeft een voorstel aan de raad gestuurd voor de aanpak van deze broedplaats. Voor de panden rondom de binnentuin wordt gekeken of hier cascorenovatie mogelijk is.

Broedplaats

Onderdeel van de totale aanpak voor het behoud van de broedplaats is ook het aangaan van nieuwe, langdurige huurovereenkomsten met de de zittende en nieuwe huurders in de broedplaats: (startende) ondernemers/maatschappelijke instellingen en horecaondernemers. De huur is bepaald op basis van marktconforme voorwaarden. Deze huren zijn lager dan kostprijsdekkende huren, daarvoor heeft de raad middelen gereserveerd.

Ter inzage

Om als overheid niet in strijd met de Wet Markt en Overheid te handelen moet de raad een besluit van Algemeen belang nemen op grond van de Mededingingswet. In de Handreiking bij de wet Markt en Overheid wordt op grond van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure aangegeven dat het zeer wenselijk is dat ondernemers hun stem kunnen laten horen voordat er besluitvorming plaats vindt omtrent algemeen belangvaststellingen. De gemeente legt het voorgenomen raadsbesluit gedurende zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen hierop reageren.

De zienswijzen op het voorgenomen raadsbesluit worden via de agendacommissie van 31 augustus 2020 aan de raad gepresenteerd. De raad kan deze informatie dan meenemen bij zijn beraad en besluitvorming. In de aan besluitvorming voorafgaande informatiebijeenkomst kunnen indieners van zienswijzen hun zienswijze nog toelichten.